Jak vypovědět nájemní smlouvu?

Jak lze vypovědět nájemníkům smlouvu o pronájmu? Lze vypovědět nájem okamžitě? Kdy běží výpovědní lhůty? Jak má výpovědní smlouva vypadat?

Smlouvu lze ukončit s okamžitou platností v případě, že nájemce hrubě porušil podmínky uvedené v nájemní smlouvě

Pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud nájemce hrubě porušil podmínky obsažené v nájemní smlouvě:

 • alespoň tři měsíce neplatí nájem a náklady na služby v plné výši, přičemž měsíce, za které nebylo nájemné zaplaceno, nemusí jít po sobě. (Je nevýznamné, zda nájemce nezaplatil část nájemného, nebo část zálohy na služby. Podstatné je to, že nezaplatil za daný měsíc v plné výši částku ve výši součtu nájemného a zálohy na služby.)
 • závažně či nenapravitelně ničí byt nebo dům
 • užívá byt neoprávněně jiným způsobem, než bylo ujednáno

Ale pozor! I když zákon za daných podmínek umožňuje „okamžitou“ výpověď, na pronajímatele se vztahují další povinnosti:

 • ještě před podáním výpovědi musí nájemce vyzvat, aby své chování v přiměřené době napravil (pokud tak neučiní, je výpověď neplatná)
 • nájemce má zákonem stanovenou měsíční lhůtu na odevzdání bytu, počítanou ode dne skončení nájmu (do té doby je povinen platit pronajímateli sjednané nájemné)

Běžně se smlouva jednostranně ukončuje s tříměsíční výpovědní lhůtou

Existují zde důvody, kdy pronajímatel může smlouvu na dobu určitou i neurčitou ukončit s tříměsíční výpovědní lhůtou. Může tak učinit, pokud:

 • nájemce hrubě porušil podmínky obsažené ve smlouvě
 • je nájemce odsouzen za trestný čin spáchaný na pronajímateli, osobě bydlící v domě, kde je nájemcův byt, či majetku v tomto domě
 • z důvodu úprav ve veřejném zájmu musí být byt vyklizen a nebude možné jej dále užívat
 • dochází k dalším podobně závažným důvodům pro vypovězení nájmu
 • majitel potřebuje byt k osobnímu užívání či užívání bytu jeho manželkou/manželem, anebo rodinným příslušníkem

Jak vypovědět smlouvu na dobu určitou?

V případě smlouvy na dobu určitou se předpokládá, že nájemní vztah skončí spolu s uplynutím doby uvedené ve smlouvě. Dřívější vypovězení lze pouze z výše uvedených zákonných důvodů nebo dohodou.

Jak vypovědět smlouvu na dobu neurčitou?

Vypovědět smlouvu na dobu neurčitou je pro pronajímatele vždy složitější. Pokud pronajímatel chce smlouvu nájemci vypovědět, mlže tak učinit z výše uvedených důvodů „okamžitě“ nebo s tříměsíční výpovědní lhůtou za těchto podmínek:

 • Nemovitost má být užívána pronajímatelem, nebo jeho manželem/manželkou, jenž hodlá opustit domácnost (v případě rozvodu)
 • Pronajímatel chce poskytnout svou nemovitost svému příbuznému nebo příbuznému svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

K výpovědím ze strany pronajímatele také platí, že je pronajímatel povinen ve výpovědi uvést důvod a poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Oslovili jsme právníky, kteří pro vás připravily vzor výpovědi nájemní smlouvy zdarma ke stažení.

Výpověd (pod)nájemní smlouvy

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!